En brèf: Jämställdhet inom forskningen är ett nödvändigt villkor för hög kvalitet

Systemet för fördelning av forskningsanslag måste utvärderas utifrån sina jämställdhetsresultat. Det är en uppenbart att nuvarande system inte håller tillräckligt hög kvalitet. Rapporten Hans Excellens, en utvärdering av excellenssatsningarna visar att den snäva definitionen av excellens gynnat manliga forskare och haft starka negativa effekter på jämställdheten. Enligt rapporten har mellan en halv och en miljard kronor på detta sätt omfördelats från kvinnor till män.

Jämställdhet i akademin handlar således också om att utveckla kvalitetsbegreppet. Sammansättningen i bedömargrupper inom forskningsråd har visat sig vara viktig för vad som bedöms vara hög kvalitet inom forskning. En rapport från Vetenskapsrådet pekar på att vad som betraktas som vetenskaplig kvalitet varierar stort mellan discipliner och bedömare.

Ibrahim Baylan, socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor på SvD Brännpunkt den 7 nov 2012

Även om det inte är några enorma reformer som Ibrahim Baylan lanserar så är jag glad dels att det arbete som visat att satsningen på vad som benämns excellens i forskningen visat sig bli en satsning på män tas tillvara, dels att socialdemokraterna väljer att prata om jämställdhet som en kvalitetsfråga i forskningen. Alltför länge har tankegången att kvalitet kan mätas i en dimension och på en skala som är fullständig och oberoende av maktförhållandena i samhället fått avgöra beslut inom forskning och utbildning. Utan att helt kasta sig i relativismens våld menar jag att vi måste förstå, med stort intentionsdjup, hur skadlig ojämställdheten är för framtidens forskningsresultat och hur lätt det är att reproducera dagens maktförhållanden genom att hänvisa till status quo.

Jag har tidigare skrivit om liknande forskningspolitiska frågor tidigare på bloggen här och uttalat mig för SULF-tidningen här.